Al darrer Ple municipal del 22 de juliol, vam fer unes preguntes al Govern municipal a les quals vam demanar resposta escrita. Tan aviat com la tinguem inclourem aquí les respostes. En realitat ja van donar algunes respostes, però ens esperem a tenir la resposta escrita per incloure-la aquí. Es pot veure a la part de preguntes i respostes aquí.

Les preguntes estan relacionades amb el servei de recollida d’escombraries i amb la nota que està publicada a la web en data 10 de juliol.

Pregunta 1. El 31 de maig de 2018 aquest ple municipal va aprovar el plec de clàusules tècniques que havia de complir el prestador del servei. Al punt 2.4.1.2, es descriuen els mitjans operatius del servei, i els dos darrers paràgrafs diuen:

“L’equip recol·lector existent en l’actual servei, propietat de l’Ajuntament es cedirà, en cas de necessitat, com a equip de reserva per a l’empresa contractada. L’ús del mateix només podrà tenir aquesta finalitat.
D’altra banda, tenint en compte que l’equip de nova adquisició tindrà un termini de lliurament determinat, l’Ajuntament cedirà en ús el seu equip actual. En cas d’averia del mateix, l’empresa contractada aportarà altres mitjans operatius per donar continuïtat al servei. El no compliment d’aquesta obligació serà considerada una falta greu en el control de qualitat.

Si mirem la nota que van publicar a la web, vostès han escrit: “A aquest fet, li afegim que el camió que tenim és molt antic i ens esta donant molts problemes tècnics i constantment s’ha de reparar, l’última vegada ha estat aquest dilluns i a mig servei van haver d’aturar-se, per això no es va acabar la recollida aquest dia i va ocasionar l’acumulació de moltes deixalles. El nou camió arribarà aquest mes de Juliol i esperem que a partir d’aleshores el servei no es vegi interromput.”

La primera pregunta és si aquest govern ha considerat ja que el proveïdor està cometent una falta greu en el control de qualitat, atès que pel que sembla del seu escrit no està proporcionant un mitjà alternatiu al camió actual, propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor? En cas d’haver-ho considerat, quan s’ha comunicat a l’empresa proveïdora?

Segona pregunta. Dins la valoració de les propostes, la proposta guanyadora va rebre 1,5 punts per haver dit que disposarien del camió nou en un plaç entre 3 i 4 mesos (les altres dues propostes van tenir menys valoració en aquest apartat). La concessió va començar a funcionar el dia 1 de febrer (contracte signat el 31 de gener) http://www.vilamajor.cat/actualitat/noticies/lalcaldessa-signa-el-nou-contracte-per-al-servei-de-recollida-de-residus-municipals.html

Els quatre mesos vencien per tant el 31 de maig, portem gairebé dos mesos.

Al punt 2.1.2.1, darrer paràgraf s’indica que qualsevol retard sobre el temps indicat serà objecte de penalització econòmica equivalen a 1.000€ per setmana de retard. Divendres es van complir set semanes.

Preguntem al govern: Ha decidit ja aquest govern fer servir la clàusula per reclamar penalitzacions per endarreriment al proveïdor del servei? Si és així, en quina quantitat, on i quan ho ha decidit i quan li ha comunicat? Si és que no, per quin motiu no ho ha fet?

Tercera pregunta. El seu escrit publicat a la web municipal parla d’un conflicte laboral entre els treballadors i l’empresa.

El plec de condicions especifica que tots els treballadors seran subrogats, com és d’altra banda pràctica habitual. Al capítol 4 del plec especifica que tres persones tenien dedicació al 100% i la resta no. Que al contracte del 2007 el nombre de traballadors a subrogar eren de 3 (els de dedicació al 100%).

Nosaltres entenem que el plec de condicions especifica amb prou claredat el que es requereix de l’empresa subministradora a fi i efecte de prestar el servei, des del moment en que es descriuen les necessitats de serveis per setmana, sumant restes, voluminosos, paper, orgànic, neteges dels contenidors, etc., i el personal mínim que ha d’anar en cadascun d’aquests serveis. El plec no entra en quin ha de ser el model de dedicació dels recursos humans, però sí que els dimensiona, i no pot ser de tres persones, atès que tres persones son les que van al camió (conductor i dos persones per recollir), i s’ha de tenir en compte vacances, servei de neteja de contenidors,….

Ho comentem perquè de l’escrit es sembla deduir que a l’empresa hi ha un conflicte laboral que en cas de produïr-se pot arribar a afectar el servei, mentre que la lectura d’aquest punt 4, juntament amb la observació (insistim, només observació, no hem fet un control de qualitat nosaltres) de la prestació del servei ens fa demanar-nos si no serà al revés. Que el que hi ha és un problema de manca de recursos per a prestar el servei que està sobreexigint als treballadors actuals, la qual cosa pot acabar esdevenint un conflicte laboral.

Per això preguntem al govern, tenint en compte que ja portem gairebé mig any amb el servei prestat per innovia coptàlia, que ens faciliti:

  • Dedicació mitjana  real en persones a cada mes de la concessió.
  • Relació de personal que l’empresa va presentar a l’ajuntament com a compliment del punt 6.2.3 del plec de condicions tècniques (p47)

Quarta i darrera pregunta: Quants contenidors nous s’han posat en funcionament a dia d’avui per part de la nova concessionària? Dels enretirats, quants es poden fer servir per increments de necessitats tal i com preveu el plec tècnic? Quants se n’han fet servir a data d’avui, és a dir, en comptes de retirats són a la via pública, ja sigui al mateix lloc d’abans o bé sigui en un altre indret on faci més falta?

Que el servei està funcionant malament creiem que és obvi, el que volem és comprovar fins a quin punt l’Ajuntament està fent ús de les seves capacitats d’auditoria i control a fi i efecte de millorar-lo.

En quant tinguem les respostes les publicarem. Mentrestant, us convidem a participar en el debat.